نوآوری و پیشرفت و تولید محصولات با قابلیت صادرات برون مرزی از اهداف و ویژگی های حصا (حامیان صنعت آلومینیوم) است.