دستگاه پانچ آلومینیوم

مکانیزم این دستگاه با سیستم  پنوماتیکی یا هیدرولیکی کار می کند. در بازار دستگاه هایی وجود دارد که با سیستم هیدرولیک و یا ترکیب هیدرولیک و پنوماتیک کار می کنند. …