مولیون ترمال بریک لولایی آلفورال

مولیون ترمال بریک لولایی آلفورال داری ویژگی های خاصی می باشد که آنرا نسبت به سایر پروفیل های مشابه مجزا میسازد.

این مولیون به نحوی طراحی شده است که دارای پهنای 60 میلیمتر بوده و در به دو روش اتصال مختلف قابلیت اتصال را دارد.

روش الف: اتصال توسط پیچ بلند: در این روش مولیون ها پس از شیار تراشی و فرم زنی توسط پیچ های بلندی از پشت فریم و یا لنگه یا مولیون متقاطع دیگر متصل میشوند، بعبارتی دیگر مولیون نقشه مهره را در اتصال بازی میکند و یک نوع اتصال مستحکم و غیر قابل تغییر را ایجاد می کند.

روش ب: اتصال توسط کانکتور: در این روش مولیون ها پس از شیار تراشی و فرم زنی توسط کانکتور های مخصوص به ضلع مقابل (فریم / مولیون / لنگه) متصل می شود.

لازم بذکر است که در مقاطع صلیبی یا متقاطع امکان استفاده از روش الف در یک ضلع وجود نخواهد داشت.