بطور کلی محصولات شرکت حامیان صنعت آلومینیوم به شرح جدول ذیل است، که آلومینیوم ترمال بریک یکی از محصولات اصلی این مجموعه می باشد.