محصولات آلفورال به شرح ذیل می باشد.

 

یکی از روشها تقسیم بندی محصولات در و پنجره دو جداره، تقسیم بندی بر مبنای نوع بازشوها می باشد، محصولات آلفورال بر اساس نوع بازشو به شرح ذیل تقسیم بندی میشوند.

کشویی نرمال
پنجره کشویی ترمال بریک
کشویی ترمال بریک
لولایی نرمال آلفورال
آلورال
لولایی ترمال بریک
نمای کرتین وال