در یا پنجره بازشو فرانسوی حالتی از بازشو می باشد که در پنجره های دوجداره آلومینیوم و UPVC قابلیت اجرا دارد.

بازشو فرانسوی حالتی از بازشو سیستمهای لولایی است که در این حالت هر دو لنگه پنجره باز شده و تیرک عمودی بر روی یکی از لنگه ها سوار شده و در هنگام باز کردن کامل پنجره همراه آن لنگه حرکت کرده و دیده نخواهد شد.

بصورت کلی یک لنگه بصورت اصلی و یا دائم در حال باز یا بسته شدن خواهد بود و یک لنگه بصورت فرعی و فقط در زمانهای مورد نیاز باز خواهد شد

این مدل بازشو میتواند روی درها و یا روی پنجره ها اعمال گردد.

ویژگی ها و مزایی پنجره لولایی دوجداره طرح فرانسوی :

  • هر دو لنگه را میتوان باز و بسته نمود .
  • میتوان یکی از لنگه ها را به صورت موقت ثابت کرد و از لنگه دیگر به صورت بازشو استفاده کرد .
  • امکان نصب سیستم های تک حالته و دو حالته بر روی بازشوی این پنجره دوجداره وجود دارد .
  • از پنجره دوجداره طرح فرانسوی می توان در نماهای بیرونی آپارتمان ها ، ساختمان های اداری و تجاری استفاده کرد .
  • به دلیل عدم وجود ستون در وسط قاب این پنجره می توان برای جابجا کردن وسایل از میان این دو لنگه پنجره یو پی سی استفاده کرد .