اصول برشکاری و بررسی زاویه برش در پروفیل های آلومینیومی به عنوان اولین و مهمترین بخش از آموزش ساخت پنجره های آلومینیومی ترمال بریک و نرمال می باشد.

به طور کلی نکات مهم در برشکاری عبارتند از:

  • نوع تیغه برشکاری
  • زاویه برشکاری
  • نیروهای وارده بر پروفیل و لبه برشکاری
  • خنک کاری و روانکاری ناحیه برشکاری
  • مهارت اپراتوری در تنظیم دستگاه و پروفیل

مشاهده فیلم آموزشی